Política de privacidad

Z jakim celem przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
W zgodzie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych UE 2016/679 oraz z odpowiednimi krajowymi przepisami prawnymi, informujemy, że w studio e2b architekci przetwarzamy dostarczone dane osobowe w celu:

  • Wykonywania usług i procedur zleconych przez klientów.
  • Zarządzania wszelkimi zapytaniami o informacje przesłane za pomocą danych kontaktowych portalu.
  • Wysyłania informacji o naszych usługach oraz przesyłania reklam i przypomnień o kampaniach lub obowiązkach prawnych, które mogą mieć wpływ na klientów.
  • Wysyłania informacji o wszelkich aspektach działalności biznesowej, handlowej lub społecznej firmy oraz o organizowanych lub uczestniczonych przez nas działaniach.

Rodzaje przetwarzanych danych

W ramach świadczonych usług oraz zgodnie z wyrażonymi przez Panią/Pana celami, będziemy przetwarzać różne kategorie danych, żądając wyłącznie tych, które są ścisłe niezbędne.

Jak długo przechowamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub wnioski, jakie do nas kieruje, lub tak długo, jak trwa relacja zawodowa, oraz w każdym przypadku, dopóki nie złoży Pani/Pan wniosku o ich usunięcie, a także przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych, które mogą się pojawić zgodnie z każdym rodzajem danych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych?

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest możliwość przeprowadzenia procedur i świadczenia usług, o które Pani/Pan wnioskuje, przy wszystkich wymaganych gwarancjach.

Przetwarzanie Pani/Pana danych dla wcześniej wspomnianych dodatkowych celów opiera się na udzielonym przez Panią/Pana zgodzie. Niemniej jednak może Pani/Pan w każdej chwili wycofać swoją zgodę, co nie wpłynie w żadnym przypadku na relację zawodową, która nas łączy.

Można wycofać zgodę, wysyłając e-mail na adres info@e2barquitectos.com

Do kogo będą przekazywane Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane będą udostępnione tylko tym podmiotom trzecim, które są niezbędne do prawidłowego zarządzania żądanymi usługami lub do spełnienia obowiązków prawnych, którym jesteśmy poddani.

Skąd pochodzą Pani/Pana dane?

Wszystkie dane zostały uzyskane bezpośrednio od ich właściciela, zarówno za pomocą formularzy kontaktowych i rejestracyjnych na naszej stronie internetowej, jak i bezpośrednio za pomocą formularzy zarządzanych bezpośrednio z naszego biura.

Jakie są Pani/Pana prawa, gdy udostępnia Pani/Pan swoje dane?

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Pani/Pana.

Ponadto ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w razie potrzeby, do żądania ich usunięcia, gdy dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

W pewnych okolicznościach może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, w takim przypadku będziemy przechowywać je wyłącznie do celów dochodzenia lub obrony roszczeń.

W określonych okolicznościach i z powodów związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, może Pani/Pan sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, w takim przypadku studio e2b architekci zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, lub do dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Można skorzystać z tych praw, wysyłając prośbę na adres e-mail info@e2barquitectos.com, dołączając kopię dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz wyraźnie określając, jakie prawo chce się wykorzystać.

Na koniec informujemy, że może Pani/Pan zwrócić się do hiszpańskiego organu ochrony danych osobowych oraz innych właściwych organów publicznych w przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Na koniec informujemy, że możesz skontaktować się z Hiszpańską Agencją Ochrony Danych i innymi właściwymi organami publicznymi w przypadku wszelkich roszczeń wynikających z przetwarzania Twoich danych osobowych.

DANE ZBIERANE PRZEZ FORMULARZE KONTAKTOWE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Wszystkie dane wymagane w formularzach muszą być uzupełnione obowiązkowo, abyśmy mogli się z Panią/Panem skontaktować i pomóc w zarządzaniu wnioskiem.

Użytkownik gwarantuje autentyczność i aktualność wszystkich danych, które przekaże e2b arquitectos i będzie jedynym odpowiedzialnym za fałszywe lub nieprawdziwe oświadczenia, które złoży.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

e2b arquitectos nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji udostępnionych przez Portal. Ponadto, zgodnie z ograniczeniami prawnych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dokładności, kompletności lub aktualizacji danych lub informacji publikowanych na Portalu.

Funkcją linków zamieszczonych na tej stronie jest wyłącznie informowanie użytkownika o istnieniu innych źródeł informacji na ten temat w Internecie.

Iniciar chat
1
Hola, ¿Cómo podemos ayudarte?
Garantizamos el uso responsable de tu contacto y el cumplimiento con las leyes de privacidad. Consulta nuestra política de privacidad para más detalles.